صفحه اصلی » پشتیبانی » سئوالات متداول » سوئیچ های KVM

1-کابل های موجود در پک KVM ها چه تعداد می باشد ؟
تعداد کابل ها در KVM های مختلف متفاوت می باشد که به صورت زیر است .

تعداد کابل

نوع کابل

مدل کالا

1

DAISY CHAIN (3-TO-3)

KVM-800

1 DAISY CHAIN (3-TO-3)

KVM-1600

2 KVM CABLE (3-TO-1) KVM-203
4 KVM CABLE (3-TO-3) KVM-403
1 KVM CABLE (3-TO-3) KVM-E500
2 KVM CABLE (3-TO-1) KVM-810
2 KVM CABLE (3-TO-1) KVM-1610
3 DAISYCHAIN&KVM CABLE IKVM-8000
2 KVM CABLE(3-TO-1) IKVM-8010
2 KVM CABLE(3-TO-1) IKVM-16010
2 KVM CABLE (3-TO-1) IKVM-8020


2
- PASSWORD پیش فرض مربوط به KVM-800/1600   چیست ؟
در هنگام نصب اولیه و سویچ کردن در این مدل   KVMها یک PASSWORD از کاربر پرسیده می شود
که
00000000
" که هشت رقم صفر می باشد .

3-IP پیش فرض، User Name و Password در KVM های تحت شبکه مدل IKVM-8000 و IKVM-8010/16010 چه می باشد ؟
این مدل دستگاه ها دارای IP پیش فرض نمی باشند و از طریق DHCP میتوانند IP بگیرند بنابراین برایConfig کردن این دستگاه ها
از نرم افزار
Device Setup
که در داخل پک خود دستگاه می باشد می توان استفاده کرد .
Username : super
Password : pass